Så arbetar WiseGate Consulting med – GDPR

General Data Protection Regulation
Dataskyddsförordningen, eller GDPR som den också kallas, innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter.
 Förordningen börjar gälla den 25 maj 2018 och ersätter då personuppgiftslagen (PuL).

WiseGate moder tillika dotterbolag (såsom WiseGate Consulting AB, Demab AB,) samlar in och använder personuppgifter inom ramen för de olika verksamheterna. Det är viktigt för oss att du känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Vi behandlar personuppgifter i enlighet med god sed och gällande lagstiftning och ser kontinuerligt över rutiner för detta för att säkerställa att känsliga personuppgifter inte kommer i orätta händer.

Vilka uppgifter som avses

Med personuppgifter menas all information som på något sätt kan användas för att identifiera eller knytas till en enskild individ. De personuppgifter vi behandlar kan variera beroende på ändamålet med behandlingen. I stort sett samtliga behandlingar omfattar dock kontaktuppgifter såsom namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Personnr hanteras även i förekommande fall, såsom vid t ex lönehantering inkluderat UE och partners, samt vid markägareförhållanden för avtal.

I de fall en registrerad person är vår avtalspart behandlas även ärenderelaterad information samt uppgifter nödvändiga för att hantera avtal och betalningar. I vissa fall behandlas uppgifter om den registrerades kund- och/eller leverantörssegment. Det förekommer även behandlingar av fastighetsrelaterade uppgifter, såsom ägare förhållande och dylikt.

 

Hur vi samlar in uppgifter

Vi samlar in personuppgifter som lämnas av den registrerade frivilligt. Det kan ske genom kontakter via möten, email, telefon och andra sätt, t ex vid kontraktsskrivning.

Uppgifter kan dessutom kompletteras och uppdateras med information från allmänt tillgängliga källor, exempelvis offentliga register och Fastighetsregistret. I vissa fall köps uppgifter från bolag som sammanställer register. (T ex för att vi ska upprätta markägareavtal och dylikt.)

 

Ändamål, laglig grund och gallring

Ändamål med en behandling ska alltid anges och är avgörande för flera aspekter; för fastställande av laglig grund avseende en behandling men även för bedömningar av vilka uppgifter som behandlas, vilka personer som ges behörighet till uppgifter samt när uppgifter ska gallras. Vilka ändamål vi behandlar dina personuppgifter för och med vilken laglig grund vi gör detta beskrivs uppdelat utifrån de olika relationer Wisegate har till dig som registrerad.

Dina personuppgifter sparas under en begränsad tid och gallras när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för eller om Ni själva begär att de ska raderas från våra register. Undantag från gallring kan ske om WiseGate behöver uppgifterna för att följa lagkrav eller för att bevaka WiseGate rättsliga intressen.

 

Skydd och säkerhet

WiseGate vidtar lämpliga organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Alla uppgifter sparas i databaser skyddade genom behörighetsstyrning och brandvägg. Interna dokument anger hur behandling av personuppgifter ska ske. Åtgärderna granskas och testas regelbundet.

 

Vilka vi delar uppgifterna med

Dina personuppgifter kommer endast behandlas av ett begränsat antal personer med särskild behörighet som behöver uppgifterna för att utföra de identifierade ändamålen.

Uppgifterna kan också komma att lämnas ut till leverantörer som vi använder för olika tjänster. Främst avser det leverantörer vi använder för att sköta drift och underhåll av våra IT-system. Vi lämnar endast ut dina uppgifter till externa leverantörer om och i den mån det är nödvändigt. I de fall vi anlitar andra för att hantera personuppgifter för vår räkning (personuppgiftsbiträden.) ingår vi avtal för att säkerställa säker och laglig hantering av dina personuppgifter, kan t ex gälla löne- och bokföringshantering.

Om WiseGate behandling av dina personuppgifter innebär att personuppgifter överförs till länder utanför EU/EES vidtas åtgärder för att säkerställa en hög säkerhetsnivå och laglig hantering. (Kan t ex bli aktuellt vid utlandsregistrerade markägare)

WiseGate kan komma att lämna dina personuppgifter till polis eller annan myndighet om så krävs enligt lag eller myndighetsbeslut, för att tillvarata WiseGate rättsliga intressen eller för att utreda, upptäcka eller förebygga bedrägerier, andra brott eller säkerhetsproblem.

 

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Du har rätt till rättelse av felaktiga uppgifter och du kan invända mot vissa typer av behandlingar.

En begäran om information om vilka personuppgifter om dig vi behandlar ska göras skriftligen och vara undertecknad av dig. Specificera gärna de kategorier av uppgifter du vill ha tillgång till eller vilken din relation är till WiseGate, som exempelvis kundkontakt, arbetssökande eller markägare. Vi kan behöva efterfråga ytterligare dokumentation och uppgifter för att säkerställa att det är rätt person som gör en begäran.

Du är välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor, begäran om information eller invändningar. Kontaktuppgifter finns nedan. Ditt ärende kommer skyndsamt att vidarebefordras till rätt handläggare hos oss.

 

Hit du kan vända dig

Kommunikation till oss avseende behandling av personuppgifter sker till:

WiseGate AB

Personuppgiftsansvarig: Patrik Granström
Adress: Kinagatan 7, 211 20 Malmö
Telefon: +46 76 5819588

 

Du har alltid rätt att framföra klagomål om personuppgiftsbehandling till tillsynsmyndigheten:

Datainspektionen
Box 8114, 104 20 Stockholm
telefon: 08-657 61 00
datainspektionen@datainspektionen.se

 

För fullständig information angående nya förordningen;

Länk till Datainspektionen